Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Управление и органи / Общо събрание

   

Общото събрание е висш орган на управление на факултета. То се състои от всички професори, доценти и асистенти, които работят по основно трудово правоотношение с Университета, както и от представители на студентите, докторантите и служителите. Общото събрание избира председател и заместник-председател на общото събрание; избира и освобождава декана на факултета; определя числения състав на факултетния съвет; избира председател, заместник-председател и членове на комисията по атестирането; избира и освобождава членовете на факултетния съвет; приема и изменя при нужда с мнозинство повече от половината от членовете си правилника за устройството и дейността на факултета; определя основните насоки за дейността на факултета; приема отчети за дейността на декана и на факултетния съвет; решава основни въпроси на организацията на учебната и научната дейност във факултета; решава други въпроси по предложение на декана, факултетния съвет, членове на събранието.
Председател на ОС проф. д-р Ефрем Ефремов.
Зам.-председател на ОС доц. д-р Светлана Станкова

Членове на ОС

Хабилитирани преподаватели
проф. д-р Веселина Вълканова - Декан
проф. д.н. Андреана Ефтимова
проф. д.н. Венцислав Димов
проф. д-р Грета Дермeнджиева
проф. д-р Ефрем Ефремов
проф. д-р Луливера Кръстева
проф. д-р Николай Михайлов
проф. д-р Теодора Петрова
проф. д-р Тотка Монова
проф. дфн Христо Кафтанджиев
доц. д-р Бисер Златанов
доц. д.н. Вяра Ангелова
доц. Георги Лозанов
доц. д-р Дияна Петкова
доц. д-р Жана Попова
доц. д-р Мануела Манлихерова
доц. д-р Мария Попова
доц. д-р Мила Серафимова
доц. д-р Милена Цветкова
доц. д-р Орлин Спасов
доц. д-р Поля Иванова
доц. д-р Ралица Ковачева
доц. д-р Светлана Станкова
доц. д-р Светлозар Кирилов
доц. д-р Симеон Василев
доц. д-р Ясен Бойчев
Нехабилитирани преподаватели
гл. ас. д-р Антоан Божинов
гл. ас. д-р Георги Александров
гл. ас. д-р Димитър Найденов
гл. ас. д-р Екатерина Титова Станковски
гл. ас. д-р Калин Калинов
гл. ас. д-р Лора Симеонова
гл. ас. д-р Мая Василева
гл. ас. д-р Мая Стоянова
гл. ас. д-р Мирослава Ценкова
гл. ас. д-р Никола Вангелов
гл. ас. д-р Николай Колев
гл. ас. д-р Петър Айолов
гл. ас. д-р Стилия-Фелиси Паунова
гл. ас. д-р Юлия Здравкова -Панчева
ас. Анета Милкова
Докторанти
Георги Филипов
Студенти
Виктория Гетова
Габриела Михайлова
Георги Радунчев
Елеонора Дъбова
Стела Копринкова
Теодора Къцова
Христина Пилева
Янко Станчев
Административен и помощен персонал
Мариела Николова

 

Доклади и отчети от Общото събрание