Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторска програма „Медии и комуникации“ / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Кристин Костадинова Димитрова-Трендафилова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Образът на България в британския, американския и англоканадския периодичен печат през периода 1980-2000 г. (теми, редукции, развития)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Прескомуникация), докторант на самостоятелна подготовка. Отчислен с право на защита.

Научен консултант: проф. д-р Тотка Монова

Председател на научното жури: доц. д-р Орлин Спасов

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: