Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Предстоящи защити / Ива Георгиева Неделчева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Хипербелетристика – минало, настояще и бъдеще на сторителинга чрез хипертекст” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Пресжурналистика), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Тотка Монова

Председател на научното жури: проф. д.н. Андреана Ефтимова

Автореферат

Рецензии:

Становища: