Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Валери Иванов Маринов, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Мултимедийният нюзрум в България (Характеристики на моделите. Тенденции на развитие)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност Журналистика (Нови медии) в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки. Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Лилия Райчева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: