Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ралица Цветанова Ковачева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Център и периферия на европеизираните публични сфери. Сравнителен анализ на медийното отразяване на европейските теми в България и Великобритания, февруари-юни 2014 г.” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Международна журналистика), редовен докторант. Отчислен с право на защита.
Научен ръководител: доц. д-р Мария Нейкова
Председател на научното жури: проф. дпн Нели Огнянова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: