Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Полина Володиева Стоянова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Книгата като медия за манипулиране на времето” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Книгата като медия), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Милена Цветкова
Председател на научното жури: доц. д-р Веселина Вълканова

Автореферат

Рецензии:

Становища: