Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Петя Стойнева Гергова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Пъблик рилейшънс на съдебната система в България (развитие, проблеми и перспективи през периода 2002-2012 година)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Връзки с обществеността), докторант на самостоятелна подготовка. Отчислена с право на защита. Научен ръководител проф. д-р Минка Златева

Председател на научното жури: доц. д-р Чавдар Христов

Автореферат

Рецензии:
доц. д-р Чавдар Христов
доц. д-р Антоний Гълъбов

Становища:
проф. дпсн Толя Стоицова
проф. д-р Минка Златева
доц. д-р Саша Тодорова