Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Петър Пламенов Кърджилов, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Риск комуникация за намаляване на опасността oт индустриални кризи с екологични и здравни последици. Комуникация при атомните електроцентрали и газодобивната индустрия” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Комуникация при криза – ефективно управление), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Чавдар Христов

Председател на научното жури: проф. дфн Милко Петров

Автореферат

Рецензии:

Становища: