Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Оля Стоянова Джакова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Пресата на консумативното общество: трансформации на медийния дискурс (Медии и археология 1989-2015 г.)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Масова култура), редовен докторант. Отчислен с право на защита.
Научен ръководител: доц. Георги Лозанов
Председател на научното жури: проф. д-р Тотка Монова
Автореферат
Рецензии:
проф. д-р Тотка Монова
доц. д-р Йордан Ефтимов
Становища:
доц. Георги Лозанов
проф. Михаил Неделчев
проф. д.изк.н. Свилен Стефанов