Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Николета Атанасова Печева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Звукът в радиото, киното и градската среда” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Радио), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Вяра Ангелова

Председател на научното жури: проф. дсн Снежана Попова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: