Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Николай Валентинов Колев, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Типологизация на международния видеообмен. Изследване на социалните мрежи като източник на информация” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Телевизия), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Теодора Петрова

Председател на научното жури: проф. дсн Снежана Попова

Автореферат

Рецензии:

проф. дсн Снежана Попова

доц. д-р Десислава Бошнакова

Становища:

доц. д-р Теодора Петрова

проф. д-р Илиана Павлова

доц. д-р Стела Ангова