Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Невена Олегова Любенова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Медийният избор на аудиторията. Препоръки за маркетингова политика в качествената медия” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Медийна икономика), редовен докторант. Отчислен с право на защита. Научен ръководител: проф. дсн Петранка Филева

Председател на научното жури: доц. д-р Мария Попова

Автореферат

Рецензии:

проф. д-р Петко Тодоров

доц. д-р Мария Попова

Становища:

проф. дсн Петранка Филева

проф. д-р Маргарита Пешева

проф. д.н. Боян Дуранкев