Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Надежда Петева Петрова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска 49

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Танцът в структурата на телевизионните риалити формати в България” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Култура и медии), редовен докторант. Отчислен с право на защита. Научен ръководител: проф. д-р Любомир Стойков

Председател на научното жури: доц. д-р Мария Попова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: