Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Миляна Каменова Велева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Въздействие на пропагандата по време на Олимпийски игри – от Берлин 1936 до Сочи 2014. Медийни проекции в българския и чуждестранния печат” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Спортна журналистика), редовен докторант. Отчислена с право на защита.
Научен ръководител: доц. д-р Ефрем Ефремов
Председател на научното жури: проф. д-р Чавдар Христов
Автореферат
Рецензии:
проф. д-р Чавдар Христов
проф. д-р Лозан Митев
Становища:
проф. д.н. Толя Стоицова
доц. д-р Юрий Проданов
доц. д-р Ефрем Ефремов