Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Миглена Николаева Владова-Стрелковска, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Витрината като маркетингова комуникация. Комуникативни и семиотични аспекти” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Маркетингови комуникациии), докторант на самостоятелна подготовка. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. дфн Христо Кафтанджиев
Председател на научното жури: проф. д-р Венцеслав Бондиков

Автореферат

Рецензии:

Становища: