Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мая Сенофинова Стоянова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Типографски дизайн на детската книга. Шрифтова разпознаваемост, яснота и ефективност в процеса на създаване на четивна грамотност в предучилищната и ранната училищна възраст ” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Графичен дизайн), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Веселина Вълканова

Председател на научното жури: проф. дфн Христо Кафтанджиев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: