Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Лъчезар Любенов Точев, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Интерпретация на социалните факти чрез радио-жанровете на информацията” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика), докторант на самостоятелна подготовка. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дсн Снежана Попова

Автореферат

Рецензии:

Становища: