Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Илия Христов Вълков, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Комуникация на граждански движения: каскадни ефекти при криза. Конфликтни зони в триангулацията: движения-организации-медии (изследване на случаи 2007 - 2012 г.)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Комуникация при криза – ефективно управление), редовен докторант. Отчислен с право на защита.
Научен ръководител: проф. д-р Тодор Петев
Председател на научното жури: доц. д-р Чавдар Христов

Автореферат

Рецензии:

Становища: