Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Гергана Христова Владкова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Комуникация при криза на доверие. Публичният образ на Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР в българската преса” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност Журналистика (Връзки с обществеността) в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Задочен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Чавдар Христов

 

Автореферат

Рецензии

Становища