Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Деница Пламенова Суруджийска, Факултет по журналистика и масова комуникация

 

 

 

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Етичното в изразната система на телевизионната публицистика (Отразяване на бедствени ситуации в новините и кратките седмични публицистични формати на БНТ, Би Ти Ви и Нова ТВ в периода януари 2005 – юни 2012 г.)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Телевизионна журналистика), редовен докторант. Отчислен с право на защита. Научен ръководител: доц. д-р Лилия Райчева

Председател на научното жури: доц. д-р Теодора Петрова

Автореферат

Рецензии:

Становища: