Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Деляна Мариянова Георгиева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: Социални каузи и мрежова идентичност в българския интернетза присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Интернет култура), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Орлин Спасов

 

Председател на научното жури: доц. д-р Бисер Златанов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

проф. д-р Илиана Павлова

 

доц. д-р Бисер Златанов

 

Становища:

 

проф. д-р Десислава Бошнакова

 

доц. д-р Стела Ангова

доц. д-р Орлин Спасов