Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Чавдар Колев Петров, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Новите легенди. Ролята на комуникационните кампании при популяризирането на реставрирани туристически обекти” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Връзки с обществеността), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Здравко Райков

 

Председател на научното жури: проф. д-р Венцеслав Бондиков

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

проф. д-р Венцеслав Бондиков

 

проф. д-р Иван Стефанов

 

Становища:

 

проф. д-р Здравко Райков

 

проф. д.н. Николай Палашев

 

доц. д-р Мила Серафимова