Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Биляна Цветанова Цветкова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Ролята на публичната комуникация във функционирането на небанковия финансов сектор” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Връзки с обществеността), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. дфн Милко Петров

Председател на научното жури: доц. д-р Теодора Петрова

Автореферат

Рецензии:

доц. д-р Теодора Петрова

доц. д-р Георги Калагларски

Становища:

проф. дфн Милко Петров

проф. д-р Ивайло Иванов

доц. д-р Цветан Кулевски