Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Александър Илиев Касабов, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

 

Защита на докторска дисертация на тема: “Музикалните музеи в България - стратегии, развитие и културен PR в условията на информационно общество и пазарни отношения. Дигитализация на фондовете” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност Журналистика (Връзки с обществеността) в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки. Докторант на самостоятелна подготовка. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дфн Милко Петров

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: