Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Агрон Куртиши, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: Медийният преход в Македония и процесите на демократизиране в медиитеза присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Медийна система в Македония), задочен докторант. Отчислен с право на защита.
Научен ръководител: доц. д-р Орлин Спасов

Председател на научното жури: доц. д-р Вяра Ангелова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: