Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Структура / Катедри / Български език като чужд

   

Ръководител

доц. д-р Атанас Атанасов

e-mail: atanasov@slav.uni-sofia.bg

 

Катедра Български език като чужд е самостоятелно академично звено във ФСлФ от 20 години – от 1986 г. Преподавателският състав се състои от 8 редовни и 13 хонорувани преподаватели. Общият брой на обучаваните чуждестранни студенти годишно е около 700 души, в това число докторанти и специализанти от всички факултети.

 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

 

I. Начален курс по български език за чуждестранни студенти, които ще следват хуманитарни дисциплини в СУ „Св. Климент Охридски”.

Учебната такса за едногодишния курс е 3 300 евро. Същите студенти продължават специализираното си обучение по български език в Катедрата.

 

II. Специализирано обучение

Във всички факултети на СУ в I и II курс се провежда специализирано обучение по следните специалности:

· ФЖМК – I и II курс – 8 учебни часа седмично, 16 кредита годишно

· ФНПП – I курс – 6 часа седмично, 12 кредита годишно; II курс – 4 часа седмично, 8 кредита годишно

· Всички останали факултети – 4 часа седмично, 8 кредита годишно

· Българска и славянска филология – I, II, III, IV курс – 4 часа седмично, 8 кредита годишно.

 

III. Лекционни курсове по фонетика и лексикология, морфология и синтаксис, психолингвистика и теория на превода – за получаване на допълнителна специализация на референт-преводачи по български език.

1. Задължително обучение за референт-преводачи:

· ФЖМК – III и IV курс – 3 часа седмично лекции, 20 кредита годишно

· ЮФ, специалност МО – III и IV курс – 3 часа седмично лекции, 20 кредита годишно

 

2. Факултативно обучение за референт-преводачи – за всички останали специалности в СУ „Св. Климент Охридски”.

Общият брой часове на лекционния курс за референт-преводачи е 300 учебни часа – по 100 часа за всеки дял, който завършва с изпит.

 

IV. Лекционен курс по основни проблеми на съвременния български книжовен език за специализанти и докторанти – 3 часа седмично лекции (5 кредита за курса) по фонетика и лексикология, морфология и синтаксис, психолингвистика и теория на превода.

 

V. Изпити за степен на владеене на български език – по изискванията на Общата Европейска езикова рамка в три степени:

I степен – базисна А1 и А2 (200 евро изпитна такса)

II степен – средно напреднали и напреднали B1 и B2 (200 евро изпитна такса)

III степен – професионална C1 и C2 (250 евро изпитна такса).

 

VI. Изпити за степен на владеене на български език – за дипломатическия корпус в РБългария.

 

VII. Изпити за докторантски минимум по български език за всички чуждестранни докторанти в СУ.

 

VIII. Кандидатстудентски изпити за чужденци – септемврийска сесия за явяващите се на самоподготовка със заплащане (200 евро). Отнася се за чуждестранни граждани от страни, които не са членки на ЕС.

 

IX. Държавен изпит по български език за студентите от специалността Международни отношения в Юридическия факултет

 

Катедрата има издадени учебници и учебни помагала за всички специалности на СУ „Св. Кл. Охридски” и тестове за различните степени на владеене на български език по общата европейска езикова рамка от А1 до С2.

 

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

 

За периода 2008 – 2010 г.

Проект: Типология на интерферентните грешки на чужденци при овладяването на българския език като чужд

 

За периода 2010 – 2012 г.

Фондация „Америка за България”. Иновации при изграждането на умения за овладяване на чужда култура в контекста на европейското образователно пространство. 2012.

Катедра „Български език като чужд”. Джендър език и чуждоезиково обучение. 2011 – 2012.

Помагало: Разбирам и говоря

Материалът, включен в помагалото, е предназначен за изучаващите български език като чужд за всички степени на владеене на езика – от А1 до С2