Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Предстоящи защити / Марианна Димитъровна Георгиева, Факултет по славянски филологии

Заседателна зала 2, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Шегата за бащата в гротескния свят на Константин Павлов“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология. (Българска литература – Българска литература след 1989). Редовен докторант към Катедрата по българска литература.

 

Научен ръководител: доц. д-р Ани Илков Асенов – ФСлФ, СУ

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Стойков Иванов – ФСлФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: