Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Предстоящи защити / Маргарита Генадиева Гетова, Факултет по славянски филологии

Заседателна зала 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Устойчиви съчетания с компонент око в балканските езици“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология. Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание с албански и румънски език). Редовен докторант към Катедрата по Общо, индоевропейско и балканско езикознание.

 

Научен ръководител: проф. д-р Василка Иванова Алексова – ФСлФ, СУ

Председател на научното жури: доц. д-р Русана Христова Василева-Бейлери – ФСлФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: