Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Предстоящи защити / Йоанна Иванова Нейкова, Факултет по славянски филологии

Заседателна зала 2 – Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Фрагментарното изискване и възможността за литературна трансгресия“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология. (Теория и история на литературата – Теория на литературата). Редовен докторант към Катедрата по теория на литературата, СУ „Св. Климент Охридски”.

 

Научен ръководител: доц. д-р Дарин Тенев – ФСлФ, СУ

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Амелия Личева – ФСлФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: