Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Предстоящи защити / Димитър Радев Радев, Факултет по славянски филологии

Заседателна зала 2 – Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Време и пространство в българския роман и филм след Втората световна война. Противоборство на сакрално и профанно време и пространство" за присъждане на образователна и научна степен „доктор", професионално направление 2.1 Филология, (Българска литература ‒ Българска литература след Втората световна война). Редовен докторант към Катедрата по българска литература, СУ „Св. Климент Охридски".

 

Научен ръководител: проф. д-р Иван Иванов – ФСлФ, СУ

Председател на научното жури: доц. дфн Бойко Пенчев – ФСлФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: