Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Венера Росенова Димитрова, Факултет по славянски филологии

 

Защита на докторска дисертация на тема: Синтактични и прагматични особености на диалогичното единство въпрос-отговор за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Български език - Синтаксис). Редовен докторант към Катедрата по български език.

 

Научен ръководител: проф. д-р Йовка Великова Тишева - ФСФ, СУ

Председател на научното жури: - доц. д-р Марина Георгиева Джонова - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: