Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Симеон Славчев Михалков, Факултет по славянски филологии

Чрез конферентна връзка в платфармата zoom:

https://us02web.zoom.us/j/86850394104?pwd=dm5aUVN0UXZHcXY0QXhEZ21hSy9zQT09

 

Защита на докторска дисертация на тема: Младежки социолекти в балканските езици“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание. Балканско езикознание). Редовен докторант към Катедра общо, индоевропейско и балканско езикознание.

 

Научен ръководител: доц. д-р Екатерина Търпоманова - ФСФ, СУ

Председател на научното жури: доц. д-р Биляна Михайлова - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: