Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Олга Дмитривна Колот, Факултет по славянски филологии

Във връзка със Заповед на ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД – 19-343 от 16.09.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно, чрез конферентна връзка:

https://us02web.zoom.us/j/88469896261?pwd=NjVUYzRIL2ZHamlTLzJCZnBITm5IUT09

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Български фолклор и диалект на село Терновка в диахронен аспект (гр. Николаев, Украйна)“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1.Филология (Български език). Редовен докторант към Катедра по български език, СУ „Св. Климент Охридски”

 

Научен ръководител: проф. д-р Владимир Любенов Жобов и доц. д-р Катя Станева

Председател на научното жури: доц. дфн Николай Георгиев Папучиев - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: