Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Наташа Любомирова Крумова, Факултет по славянски филологии

Зала 2 - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Развиване на умения за критическо четене и критическо писане в литературното образование – гимназиален етап” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по литература). Задочен докторант към Катедрата по методика.

 

Научен ръководител: проф. д-р Владимир Атанасов

Председател на научното жури: проф. дпн Адриана Дамянова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: