Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мария Владиславова Делчева, Факултет по славянски филологии

Зала 1 - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Лиминалност и междинност в съвременната критическа теория” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Теория и история на литературата - Теория на литературата). Редовен докторант към Катедрата по теория на литературата.

 

Научен ръководител: доц. д-р Тодор Христов - СУ

Председател на научното жури: проф. дфн Милена Кирова - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: