Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мария-Лия Константинова Борисова, Факултет по славянски филологии

чрез конферентна връзка в платфармата zoom:

https://us02web.zoom.us/j/83341018103?pwd=ZjJ0cHhRU0NuVVVKai9aSkVtWks5dz09

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Семиостилистични кодове в романа „Възвишение” на Милен Русков в културен контекст” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология,докторска програма Български език (Стилистика). Редовен докторант към Катедра по български език.

 

Научен ръководител: проф. д-р Гергана Дачева - ФСФ, СУ

Председател на научното жури: - доц. д-р Антония Замбова - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: