Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мария Георгиева Русева, Факултет по славянски филологии

Зала 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: Поетика на пътя в българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология – Българска литература след Освобождението до Втората световна война. Редовен докторант към Катедрата по българска литература.

 

Научен ръководител: проф. дфн Валери Стефанов

Председател на научното жури: доц. д-р Ноеми Стоичкова-Иванова - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: