Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Лилия Златанова Желева, Факултет по славянски филологии

Зала 2 - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Обучението по близкородствен (украински) език на българи – лингвистични и методически аспекти” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – Украински език). Редовен докторант към Катедрата по славянско езикознание.

 

Научен ръководител:

доц. д-р Албена Проданова Стаменова

проф. д-р Ангел Маринов Петров

 

Председател на научното жури: проф. д-р Валентин Гешев – ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: