Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Катерина Емилова Войнова, Факултет по славянски филологии

Зала 1 - Ректорат

 

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Жанрови и стилистични особености на онлайн медиите” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Български език – Стилистика). Редовен докторант към Катедрата по български език.

 

Научен ръководител: доц. д-р Антония Замбова-Петрова - ФСФ, СУ

Председател на научното жури: проф. д-р Гергана Дачева – ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: