Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Камелия Христова-Йорданова, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „От Благовестие към Благовещение. Шест слова за блага вест в Рилските сборници на Владислав Граматик и Мардарий Рилски” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология – Български език (Старобългарски език). Редовен докторант към Катедрата по кирилометодиевистика.

 

Научен ръководител: проф. дфн Искра Христова-Шомова, ФСФ, СУ

Председател на научното жури: проф. д-р Андрей Бояджиев – ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: