Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Иван Велчев Велчев, Факултет по славянски филологии

Зала 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: Литературата в дигиталния свят. Как дигиталните технологии променят общуването с текста за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по литература). Задочен докторант към Катедра по методика на обучението по български език и литература, СУ „Св. Климент Охридски”.

 

Научен ръководител: проф. д-р Владимир Атанасов

Председател на научното жури: проф. дпн Адриана Симеонова - Дамянова - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: