Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Илияна Стоева Гегова, Факултет по славянски филологии

Зала 2 - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Социолингвистични аспекти аспекти на банатския говор за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Български език – Социолингвистика). Редовен докторант към Катедра по български език

 

Научен ръководител: проф. дфн Ангел Ангелов - ФСФ, СУ

Председател на научното жури: проф. д-р Йовка Тишева - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: