Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Евелина Миланова, Факултет по славянски филологии

Зала 2 - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Развиване на функционалната грамотност на учениците чрез обучението по български език“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по български език). Редовен докторант към Катедрата по методика.

 

Научен ръководител: проф. д-р Ангел Петров, ФСлФ

Председател на научното жури: проф. дпн Адриана Дамянова – ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: