Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Екатерина Димитрова Тодорова, Факултет по славянски филологии

Зала 1 - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Светци-лечители в агиографската традиция на православния свят за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Старобългарска литература). Задочен докторант към ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев”, СУ „Св. Климент Охридски”

 

Научен ръководител: проф. дфн. Вася Николова Велинова

Председател на научното жури: проф. д-р Маргарет Драганова Димитрова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: