Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Джевахире Милаку, Факултет по славянски филологии

Зала 1 - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Темпорални и идеологически пластове в разказите и новелите на Исмаил Кадаре” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология - Литература на народите от Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Албанска литература). Докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание, СУ „Св. Климент Охридски”.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Екатерина Николова Търпоманова - ФСФ, СУ

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: