Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Десислава Димитрова Узунова, Факултет по славянски филологии

Зала 1 - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Цикълът на Агапий Ландос „Чудеса Богородичнив южнославянската ръкописна традиция. Мотивът за договора с дявола” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература – Старобългарска литература). Редовен докторант към Катедрата по кирилометодиевистика

 

Научен ръководител: проф. д-р Маргарет Димитрова, доц. д-р Майя Йонова

Председател на научното жури: доц. д-р Диана Атанасова-Пенчева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: