Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Даниел Йорданов Томов, Факултет по славянски филологии

151 аудитория, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Етимологичен анализ на думите за емоции в балканските езици” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология, Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание с албански и румънски език). Редовен докторант към Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

 

Научен ръководител: доц. д-р Биляна Михайлова Иванова

Председател на научното жури: доц. д-р Русана Василева-Бейлери

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: