Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Борислава Ивайлова Иванова, Факултет по славянски филологии

чрез конферентна връзка в платфармата zoom

https://us02web.zoom.us/j/84096424613?pwd=cVgrRmxTSWJiN2xwOHZqbmtjZlVjdz09

 

Защита на докторска дисертация на тема: Аспекти на политическото в творчеството на Исмаил Кадаре и Орхан Памук за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия - Балканско литературознание). Редовен докторант към Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

 

Научен ръководител: доц. д-р Русана Василева-Бейлери - ФСФ, СУ

Председател на научното жури: доц. д-р Екатерина Търпоманова - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: