Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Бистра Кунчева Писанчева, Факултет по славянски филологии

Зала 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: Дантелата: Културни технологии и социални практики“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Фолклористика – Културна антропология). Свободен докторант към Катедрата по българска литература.

 

Научен ръководител: доц. дфн Николай Папучиев

Председател на научното жури: доц. д-р Тодор Христов - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: