Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Александра Ангелова Александрова, Факултет по славянски филологии

Във връзка със Заповед на ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД – 19-343 от

16.09.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно, чрез конферентна връзка:

https://us02web.zoom.us/j/87490412857?pwd=MFlHZHNzUVNqc3lxRGVmVzdWdXBJdz09

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Ъндърграундът в чешкия и българския социокултурен контекст от 60-те до края на 80-те години на ХХ век за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – История на чешката литература). Редовен докторант към Катедрата по славянски литератури, ФСФ, СУ „Св. Климент Охридски”

 

Председател на научното жури: доц. д-р Добромир Григоров Григоров - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: